Gemeente Winterswijk presenteert meerjarenbegroting 2024-2027

6 maanden geleden gepubliceerd

Het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk presenteert de meerjarenbegroting voor de periode 2024-2027. Ondanks financiële uitdagingen, zoals snelle prijsstijgingen en hogere kosten in het sociaal domein, wil het college het hoge voorzieningenniveau van de gemeente behouden. Ook wil het college een sociale basis voor de meest kwetsbare inwoners behouden, zodat iedereen kan deelnemen aan de samenleving.

Financiële uitdagingen en besparingsmaatregelen

De gemeente wordt geconfronteerd met diverse financiële uitdagingen. Deze omvatten snelle prijsstijgingen, loonontwikkelingen, hogere rentes en oplopende kosten in het sociaal domein. Bovendien ontvangt de gemeente vanaf 2026 jaarlijks minder geld van het rijk, terwijl de uitgaven stijgen. Daarom zijn scherpe keuzes nodig voor de komende jaren.

Om deze financiële uitdagingen aan te pakken, heeft het college zorgvuldig gekeken naar de uitgaven en activiteiten. Dit heeft geresulteerd in een pakket aan maatregelen. De maatregelen variëren van het niet indexeren van subsidies voor 2024, het invoeren van een standaard indicatie voor hulp bij huishouden tot het verlagen van kredieten voor wegen en het bermbeheer naar een lager niveau brengen.

Toekomstige investeringen

Naast de besparingsmaatregelen, onderzoekt het college mogelijkheden voor besparingen op de langere termijn om ook de begroting vanaf 2026 sluitend te krijgen. Het college kijkt hierbij naar het beheersen van de oplopende kosten in het sociaal domein en de modernisering van processen en systemen binnen de gemeentelijke organisatie.

In 2024 gaat de gemeente Winterswijk aan de slag en werkt aan diverse zaken. Deze omvatten de herontwikkeling van de panden aan het Weurden, de vormgeving van de huisvesting voor het buurtschapsonderwijs in ‘t Woold, de wijkaanpak Winterswijk-Oost met de herinrichting van Hakkelerkamp en de ontwikkeling van een gebiedsplan binnen het project Vitaal Platteland.

Besluitvorming gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 31 oktober en donderdag 2 november over de begroting. Inwoners, bedrijven en instellingen hebben de mogelijkheid om tijdens de algemene raadscommissie op donderdag 12 oktober in te spreken over de begroting. De begroting 2024-2027 is in te zien op de website van de gemeente Winterswijk.